Καταστατικό

logo Nea Politiki 02

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

ΑΡΘΡΟ 1 Τίτλος, έδρα και έμβλημα του κινήματος

1. Ιδρύεται πολιτικό κίνημα με την κατά νόμο δήλωση και Ιδρυτική διακήρυξη της από 30 Ιανουαρίου 2019 ενώπιον του Εισαγγελέα του Ανωτάτου Δικαστηρίου της χώρας του Αρείου Πάγου με τον τίτλο «Νέα Πολιτική» Κίνημα Δημοκρατικής Κοινωνικής Αναθέσμισης. Το κίνημα υπηρετεί την Ελευθερία τη Δημοκρατία, τον Ελληνικό Λαό το Έθνος και την Πατρίδα.
2. Η έδρα του Κινήματος είναι η Αθήνα.
3. Το έμβλημα του κινήματος αποτελείται με βάση Σχεδίασμα Ιωνικού Κίονα και αναδυόμενο ένα φύλο ελιάς. Το έμβλημα αυτό συμβολίζει το Δημοκρατικό Κοινόν, το αδιαίρετον, το Οικουμενικόν και το Διαχρονικόν των Ελλήνων την διαχρονικότητα του ελληνικού πνεύματος και του ελληνικού πολιτισμού με την ανάγκη της βιώσιμης ύπαρξης μας ως Λαού και ως έθνους με δική μας παραγωγική μηχανή και αυτάρκη οικονομία. Κυρίαρχα χρώματα το βαθύ Μπλε του ουρανού και της θάλασσας της Ελλάδας και το Βύσσουν, το βυσσινί της Δικαιοσύνης στην ελληνική κλασσική ζωή, με το λευκό της Πατρίδος του φωτός και του Ήλιου .

ΑΡΘΡΟ 2 Βασικές αρχές

1. Βασική αρχή του κινήματος «Νέα Πολιτική» Κίνημα Δημοκρατικής Κοινωνικής Αναθέσμισης είναι η δημοκρατική οργάνωση και η λειτουργία αυτού στη βάση της κοινότητας και του «κοινού» και του δημοσίου συμφέροντος των Ελλήνων και της Πατρίδος.
2. Όλα τα όργανα συγκροτούνται από μέλη του κινήματος και αναπτύσσονται από τη βάση προς την κορυφή. Η λειτουργία τους είναι αμφίδρομη.
3. Οι αποφάσεις και η λειτουργία των οργάνων βασίζεται στην αρχή της πλειοψηφίας. Εφαρμόζονται δε υποχρεωτικά από όλα τα μέλη του Κινήματος. Η δραστηριότητα των μελών διέπεται από τη συνέπεια τήρησης των δημοκρατικών αρχών και της ατομικής ευθύνης.
4. Η «Νέα Πολιτική» αποτελεί τον νέο πολιτικό φορέα Κίνημα Δημοκρατικής Κοινωνικής Αναθέσμισης με σκληρό πυρήνα τον Ανθρωπισμό και το Πολίτη χωρίς δεσμεύσεις και εξαρτήσεις από το παρελθόν και οποιαδήποτε συμφέροντα. Ιδρύθηκε για να υπηρετήσει την Ελευθερία, τον Ελληνικό Λαό, τον Ελληνισμό, το Έθνος και την Πατρίδα.
5. Η «Νέα Πολιτική» Κίνημα Δημοκρατικής Κοινωνικής Αναθέσμισης είναι κίνημα Λαού, αγκαλιάζει όλους τους Έλληνες, δεν περιχαρακώνεται πίσω από νεκρά πολιτικά δόγματα και προσδιορισμένες ιδεολογίες, ανοίγει ευρείς ορίζοντες στην πορεία της χώρας για Ανεξαρτησία, Δικαιοσύνη, Δημοκρατία, Λαϊκή Κυριαρχία και Αλληλεγγύη στον νέο κόσμο στην Ελλάδα και Διεθνώς.
6. Η «Νέα Πολιτική» αντιπροσωπεύει τις ιδέες της σύγχρονης Πολιτικής στη βάση της Δημοκρατίας της Κοινότητας, του κοινοτισμού, του Ανθρωπισμού και της κλασσικής Ελληνικής Πολιτικής Σκέψης, του Δημοκράτη Πατριώτη. Δεν δεσμεύεται από καμία συμφωνία του παρελθόντος και χαράζει προοπτικές που ανταποκρίνονται σε ένα καλύτερο αύριο της Πατρίδας του Ελληνισμού και του ελληνικού Λαού.

ΑΡΘΡΟ 3 Θέσεις, αξίες

1. Η «Νέα Πολιτική» Κίνημα Δημοκρατικής Κοινωνικής Αναθέσμισης είναι κίνημα με κέντρο τον Άνθρωπο και τη Δημοκρατία της Κοινότητας, ως η μόνη αντίσταση απέναντι στον σύγχρονο Μινώταυρο της παγκοσμιοποίησης και τη διεθνή ολιγαρχία. Πρωταρχική αξία για μας είναι ο άνθρωπος η φιλοπατρία και σκληρός πυρήνας η κοινότητα, η αλληλεγγύη, ο Ανθρωπισμός και η φιλία.
2. Για την «Νέα Πολιτική» Κίνημα Δημοκρατικής Κοινωνικής Αναθέσμισης είναι κίνημα Δημοκρατικό. Η Δημοκρατία δεν είναι ούτε ριζοσπαστική, ούτε φιλελεύθερη, ούτε μικτή, ούτε κρατικοποιημένη. Δημοκρατία για μας είναι το απεριόριστο δικαίωμα των πολιτών, να επιλέγουν ελεύθερα, να συλλογιούνται ελεύθερα, να οραματίζονται ελεύθερα, να δημιουργούν ελεύθερα, να αποφασίζουν ελεύθερα και όλα αυτά χωρίς περιορισμούς, όρους και προϋποθέσεις με γνώμονα μόνον το συμφέρον της Ελλάδος, του Ελληνικού Λαού και της Πατρίδας.
3. Η «Νέα Πολιτική» Κίνημα Δημοκρατικής Κοινωνικής Αναθέσμισης είναι κίνημα Πατριωτικό. Όλοι οι Έλληνες μαζί ενωμένοι μπορούμε να χτίσουμε την Ελληνική Πολιτεία, για την Ελλάδα και τον Ελληνικό τρόπο Ζωής που είναι θαμμένος σε κάθε θεμέλιο ελληνικής Οικίας, την Ελλάδα του Ήθους, της λεβεντιάς, της αξιοπρέπειας, του φιλότιμου, την Ελλάδα που ονειρευόμαστε για τα παιδιά μας και τις νέες γενιές, την Ελληνική Πολιτεία το Κοινόν των Ελλήνων. Γιατί Θεωρούμε ότι «μητρός τε και πατρός τε και των άλλων προγόνων απάντων τιμιότερον εστίν η Πατρίς».

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΔΕΥΤΕΡΟ ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΗ ΔΟΜΗ

ΑΡΘΡΟ 4 Οργανωτική διάρθρωση

Τα όργανα του κινήματος είναι:
1. Το συνέδριο είναι το Ανώτατο όργανο του κινήματος «Νέα Πολιτική» Κίνημα Δημοκρατικής Κοινωνικής Αναθέσμισης.
2. Ο Πρόεδρος, (μέχρι το πρώτο συνέδριο είναι ο υπογράφων πρώτος την Ιδρυτική Διακήρυξη και τη Δήλωση ενώπιον του Εισαγγελέα του ΑΠ).
3. Το Πολιτικό Συμβούλιο.
4. Η Κοινοβουλευτική Ομάδα.
5. Η Κεντρική Πολιτική Επιτροπή.
6. Η Εθνική Συνέλευση.
7. Τομείς εργασίας Πολιτικού προγράμματος και κυβερνητικού έργου . Τα μέλη των οποίων ορίζει το Πολιτικό Συμβούλιο

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΡΙΤΟ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ

ΑΡΘΡΟ 5 Αρμοδιότητες των Οργάνων

1. Το Συνέδριο Συγκαλείται κάθε δύο χρόνια από την Οργανωτική Επιτροπή Συνεδρίου (ΟΕΣ) που ορίζει προς τούτο η Κεντρική Πολιτική Επιτροπή του Κινήματος, με βάση τον κανονισμό της ΟΕΣ. Α. Καθορίζει την πολιτική του Κινήματος «Νέα Πολιτική» Κίνημα Δημοκρατικής Κοινωνικής Αναθέσμισης. Β. Διαμορφώνει και εγκρίνει το πρόγραμμά του. Γ. Εκλέγει τα αιρετά όργανα. Δ. Εγκρίνει τον οικονομικό προϋπολογισμό και απολογισμό του Κινήματος. Ε. Αποφασίζει για όλα τα θέματα που έχουν τεθεί στην ημερησία διάταξη από τους συνέδρους.
2. Ο Πρόεδρος εκλέγεται για τετραετή θητεία, εκπροσωπεί το Κόμμα «Νέα Πολιτική» Κίνημα Δημοκρατικής Κοινωνικής Αναθέσμισης στο εσωτερικό και στο εξωτερικό και ασκεί όλες τις αρμοδιότητες στο πλαίσιο των αποφάσεων των άλλων οργάνων. Προΐσταται των λειτουργιών του Κινήματος σε όλα τα επίπεδα και Προεδρεύει σε όλα τα όργανα. Έχει δικαίωμα να συγκαλεί έκτακτο συνέδριο, σύμφωνα με τις καταστατικές αρχές του κινήματος.
3. Το Πολιτικό Συμβούλιο. Το ΠΣ συγκροτείται από εννέα μέλη μετά από απόφαση του Συνεδρίου και πρόταση του Προέδρου. Η λήξη της θητείας του ορίζεται το επόμενο συνέδριο. Είναι το ανώτατο καθοδηγητικό και εκτελεστικό όργανο του Κινήματος «Νέα Πολιτική» Κίνημα Δημοκρατικής Κοινωνικής Αναθέσμισης. Το Πολιτικό Συμβούλιο παρακολουθεί και ελέγχει την πορεία της εφαρμογής των αποφάσεων του Συνεδρίου και αποτελεί συμβουλευτικό όργανο του Προέδρου.
4. Η Κοινοβουλευτική Ομάδα. Η ΚΟ αποτελείται από το σύνολο των βουλευτών και των ευρωβουλευτών της. Το κάθε μέλος της Κοινοβουλευτικής Ομάδας αποφασίζει ελεύθερα και κατά συνείδηση στα πλαίσια των κοινοβουλευτικών διαδικασιών, θέτοντας πάντοτε υπεράνω όλων το δημόσιο συμφέρον, το συμφέρον του Ελληνικού Λαού και της Πατρίδας. Οι ευρωβουλευτές αγωνίζονται και συμμετέχουν στις δραστηριότητες του ευρωπαϊκού κοινοβουλίου προβάλλοντας και προωθώντας τα εθνικά θέματα υπερασπιζόμενοι το Δημόσιο συμφέρον της χώρας και του Ελληνικού Λαού.
5. Η Κεντρική Πολιτική Επιτροπή είναι το ανώτατο όργανο του Κινήματος «Νέα Πολιτική» Κίνημα Δημοκρατικής Κοινωνικής Αναθέσμισης, στο μεταξύ χρονικό διάστημα των συνεδρίων.
6. Η Κε.Πο.Ε συγκροτείται από τον Πρόεδρο, την Κοινοβουλευτική Ομάδα, το Πολιτικό Συμβούλιο και πέντε εκλεγμένα μέλη από κάθε Περιφερειακή οργάνωση Δήμου. Η Κεντρική Πολιτική Επιτροπή, συγκαλείται από τον Πρόεδρο σε τακτικά χρονικά διαστήματα, ή έκτακτα σε επείγουσες περιπτώσεις με απόφασή του.

Η Κεντρική Πολιτική Επιτροπή:
Α. Χαράσσει την πολιτική του Κινήματος, έχοντας πάντα ως βάση τη Δημοκρατία, το Δημόσιο συμφέρον της χώρας μας, του ελληνικού Λαού, του Ελληνισμού, του έθνους και της Πατρίδας.
Β. Έχει την ευθύνη της σωστής ενημέρωσης των πολιτών γιατί θεωρούμε ότι μόνο ο ενήμερος πολίτης έχει σαφή περί του πρακτέου γνώμη και μπορεί να ταχθεί με ορθή επιλογή υπέρ του Δημοσίου συμφέροντος και του συμφέροντος του Ελληνικού Λαού και να καθορίζει το Ήθος της πολιτικής πρακτικής.
Γ. Εγκρίνει τον ετήσιο προϋπολογισμό και απολογισμό και ασκεί έλεγχο των πεπραγμένων των Οργάνων του Κινήματος.
Δ. Εκλέγει μεταξύ πλειόνων τον Γενικό Γραμματέα της, ο οποίος είναι εκλεγμένο μέλος του Πολιτικού Συμβουλίου και έχει την ευθύνη της λειτουργίας της Κεντρικής Πολιτικής Επιτροπής. Κωλυομένου του Προέδρου του Κινήματος, ή και μετά από ορισμό του από τον Πρόεδρο, Προεδρεύει τόσο στις εργασίες της Κεντρικής Πολιτική Επιτροπής, του Πολιτικό Συμβουλίου όσο και της Εθνικής Συνέλευσης.
7. Η Εθνική Συνέλευση. Αποτελείται από όλους όσους συμμετέχουν στο Συνέδριο και από εκπροσώπους της νεολαίας, των δημοσίων και ιδιωτικών υπαλλήλων, των εργατών, των αγροτών, των μικρομεσαίων, των βιομηχάνων, των εφοπλιστών, των ελεύθερων επαγγελματιών, εκπροσώπων όλων των παραγωγικών τάξεων της χώρας και όλων των οργανώσεων των απανταχού στη γη Ελλήνων, που θα εκδηλώσουν το ενδιαφέρον να συμμετάσχουν. Συγκαλείται με απόφαση του Πολιτικού Συμβουλίου, μετά από εισήγηση του Προέδρου, για θέματα μείζονος εθνικής σημασίας και για ζητήματα παραγωγικής συγκρότησης της χώρας.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΕΤΑΡΤΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗ

ΑΡΘΡΟ 6 Δομή Περιφερειακής Οργάνωσης

Το κίνημα συγκροτεί περιφερειακές οργανώσεις στις έδρες των Δήμων με απόφαση του Πολιτικού Συμβουλίου αυτού. Αποστολή των οργανώσεων αυτών είναι η σε τοπικό επίπεδο συζήτηση και προβολή των θέσεων του Κινήματος «Νέα Πολιτική» Κίνημα Δημοκρατικής Κοινωνικής Αναθέσμισης και η αντικειμενική ενημέρωση των πολιτών για όλα τα τρέχοντα θέματα πολιτικής, που αφορούν την οικονομία, την παιδεία, την εξωτερική πολιτική και την επίλυση των τοπικών προβλημάτων. Συμμετέχουν στην τοπική κοινωνία οργανώνοντας εκδηλώσεις κοινωνικής αλληλεγγύης και σε όλο το φάσμα της πολιτικής, οικονομικής πολιτιστικής και άλλης μορφής ζωής του τόπου .
Ο αριθμός των οργανώσεων είναι ανάλογος με τον πληθυσμό επί τοις 0,0001%. Ελάχιστος Αριθμός των μελών για τη λειτουργία οργάνωσης είναι πέντε μέλη και διοικείται από τριμελή συντονιστική Γραμματεία με έναν εξ αυτών με κλήρωση Συντονιστή. Η Συντονιστική έχει ετήσια θητεία. Ο Συντονιστής δεν μπορεί να κληρωθεί πάνω από δύο θητείες.
Η κάθε οργάνωση θα διέπεται από καταστατικό λειτουργίας, το οποίο θα συντάσσουν τα μέλη της οργάνωσης και θα συνάδει με το Καταστατικό του Κινήματος «Νέα Πολιτική Κίνημα Δημοκρατικής Κοινωνικής Αναθέσμισης.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΕΜΠΤΟ ΜΕΛΗ

ΑΡΘΡΟ 7 Εγγραφή Μέλους

Μέλος του κινήματος «Νέα Πολιτική» Κίνημα Δημοκρατικής Κοινωνικής Αναθέσμισης μπορεί να γίνει κάθε Έλληνας πολίτης που έχει το δικαίωμα του εκλέγειν και εκλέγεσθαι και διαμένει στην Ελλάδα ή στο εξωτερικό, και δέχεται τις αρχές και τις θέσεις κινήματος όπως αυτές αναφέρονται στην ιδρυτική διακήρυξη και τα επίσημα κείμενα του Κινήματος.

ΑΡΘΡΟ 8 Ασυμβίβαστη με την ιδιότητα του μέλους είναι η συμμετοχή του σε οργανώσεις, ομάδες και δραστηριότητες που αντιστρατεύονται το δημόσιο συμφέρον, το Συμφέρον του Ελληνικού Λαού, της ανεξαρτησίας της χώρας και της Πατρίδας. Η ιδιότητα του μέλους αποκτάται μόνο με την εγγραφή του στο Κίνημα. Επίσης ασυμβίβαστη με την ιδιότητα του μέλους του Κινήματος «Νέα Πολιτική» είναι η συμμετοχή του σε μυστικές οργανώσεις.

ΑΡΘΡΟ 9 Διαγραφή μέλους

Η ιδιότητα του μέλους χάνεται:
α. Με την οικιοθελή αποχώρησή του ύστερα από έγγραφη δήλωση.
β. Με τη διαγραφή η οποία γίνεται με απόφαση του αρμόδιου πειθαρχικού οργάνου.
γ. Η απώλεια της ιδιότητας του μέλους συνεπάγεται την ταυτόχρονη απώλεια των δικαιωμάτων που απορρέουν από αυτή. Τα θέματα που αφορούν τα πειθαρχικά αδικήματα, τις επιβαλλόμενες ποινές και την λειτουργία των πειθαρχικών συμβουλίων ρυθμίζονται από ειδικό κανονισμό, μέχρι την έκδοση κανονισμού αρμόδιο όργανο είναι η Κεντρική Πολιτική Επιτροπή

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΚΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗ - ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ

ΑΡΘΡΟ 10 Το Κίνημα «Νέα Πολιτική» Δημοκρατικής Κοινωνικής Αναθέσμισης, έχει οικονομικά μέσα αποκλειστικά και μόνο τις συνδρομές των μελών του.
Το ύψος της συνδρομής με απόφαση του Πολιτικού Συμβουλίου που εγκρίνεται από την Κεντρική Επιτροπή. Επίσης, οικονομικά μέσα του Κινήματος αποτελούν τα έσοδα που προέρχονται από διάφορες εκδηλώσεις και δραστηριότητες του Κινήματος καθώς και από τις επώνυμες δωρεές.

ΑΡΘΡΟ 11 Ο έλεγχος και η διαχείριση των οικονομικών του κινήματος διενεργείται από Τριμελή Οικονομική Διαχειριστική Επιτροπή, η οποία συγκροτείται με απόφαση της Κεντρικής Πολιτικής Επιτροπής και συνεπικουρείται στο έργο της από τις αρμόδιες οικονομικές υπηρεσίες του Κινήματος.
Η Οικονομική Διαχειριστική Επιτροπή έχει την υποχρέωση τακτικού ετήσιου ελέγχου, καθώς και εκτάκτου ελέγχου σε όλες τις περιφερειακές οργανώσεις. Επίσης, έλεγχο των οικονομικών θα μπορούν να ζητήσουν οποτεδήποτε ο Πρόεδρος του Κινήματος και το Πολιτικό Συμβούλιο.

ΑΡΘΡΟ 12 Το κίνημα τηρεί βιβλία εσόδων – εξόδων, όπως επίσης τα ίδια βιβλία θα τηρούν και οι περιφερειακές οργανώσεις. Στα οικονομικά στοιχεία του κινήματος θα μπορεί να έχει πρόσβαση οποιοδήποτε μέλος.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΒΔΟΜΟ ΝΕΟΛΑΙΑ

ΑΡΘΡΟ 13 Η Νεολαία του Κινήματος «Νέα Πολιτική» Δημοκρατικής Κοινωνικής Αναθέσμισης εκφράζεται μέσα από την οργάνωση νέων, διαπνέεται από τις αρχές που αναφέρονται στην ιδρυτική διακήρυξη και τα μέλη της θεωρούνται αυτοδίκαια μέλη του κινήματος. Οι νέοι είναι πρωτοπόροι στην προσπάθεια για την δημιουργία της Νέας Πολιτικής και έχουν λόγο και θέση σε όλα τα όργανα του Κινήματος.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΟΓΔΟΟ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ

ΑΡΘΡΟ 14 Τροποποίηση του Καταστατικού γίνεται μόνο από το Συνέδριο. Για οποιοδήποτε θέμα που δεν καλύπτεται από το Καταστατικό αποφασίζει το Πολιτικό Συμβούλιο στα πλαίσια των Γενικών Αρχών και Θέσεων του Κινήματος «Νέα Πολιτική» Δημοκρατικής Κοινωνικής Αναθέσμισης.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΝΑΤΟ ΤΕΛΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

ΑΡΘΡΟ 15 Το καταστατικό αυτό εγκρίθηκε από την Ιδρυτική Συνέλευση, του κινήματος «Νέα Πολιτική» Δημοκρατικής Κοινωνικής Αναθέσμισης στις 30-Ιανουαρίου 2019, η οποία θα μεριμνήσει ως Πολιτική Κεντρική Επιτροπή για όσα απαραίτητα απαιτούνται για την εύρυθμη λειτουργία του Κινήματος, ψηφίζοντας τους αναγκαίους κανονισμούς μέχρι το Συνέδριο.

ΑΡΘΡΟ 16 Το καταστατικό αυτό υποβάλλεται στην Εισαγγελία του Αρείου Πάγου μαζί με την Ιδρυτική Διακήρυξη «Νέα Πολιτική» Κίνημα Δημοκρατικής Κοινωνικής Αναθέσμισης, η οποία αποτελεί αναπόσπαστο μέρος του. Η τήρηση του παρόντος Καταστατικού μέχρι την όποια τροποποίησή του, αποτελεί υποχρέωση των μελών του.

Αθήνα 30-Ιανουαρίου 2019

© 2019 neapolitiki.gr | Designed & Developed by happyad

Please publish modules in offcanvas position.